Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Konferencje Politechniki Śląskiej
Ikona
Konferencja "Region, Miasto, Wieś"
Strona główna
 
 
 
Dokumenty
Icon start
Obrazy
Icon rmw
Listy
Dyskusje
Ankiety
Icon

KONFERENCJA RMW 2016 I KONFERENCJA RMW 2015  I   KONFERENCJA 2014

DO POBRANIA:
Monografie RMW 2015:
"MIESZKAĆ W MIEŚCIE, Tom 1: SPRAWY MIESZKANIOWE", pod redakcją Agaty Twardoch
"MIESZKAĆ W MIEŚCIE, Tom 2: WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI", pod redakcją Tomasza Bradeckiego
Monografia RMW 2016:
"WIELKIE INWESTYCJE PUBLICZNE W MIASTACH AGLOMERACJI, tom. 1", pod redakcją Krzysztofa Gasidło i Tomasza Bradeckiego
"WIELKIE INWESTYCJE PUBLICZNE W MIASTACH AGLOMERACJI, tom. 2", pod redakcją Krzysztofa Gasidło i Tomasza Bradeckiego
Monografia RMW 2017: "NA WSI, CZYLI GDZIE? ARCHITEKTURA, ŚRODOWISKO, SPOŁECZEŃSTWO, EKONOMIA WSPÓŁCZESNEJ WSI", pod redakcją Krzysztofa Gasidło i Agaty TwardochDo pobrania:
RMW 2016 KOMUNIKAT 1 I KARTA ZGŁOSZENIOWA I WYMOGI EDYTORSKIE

Program RMW 2016:
UWAGA!
NA PROŚBĘ OSÓB ZAINTERESOWANYCH KONFERENCJĄ PRZESUWAMY TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO 30.06. 2016.
W związku z tym przesunięciu ulegną także następne terminy.

ZAPROSZENIE
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zaprasza na III konferencję naukową z cyklu:

REGION – MIASTO – WIEŚ

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a zapraszamy na nią reprezentantów różnych dyscyplin nauki i działalności praktycznej: architektury i urbanistyki, planowania przestrzennego, socjologii, ekonomii, nauk o ziemi a także urzędników, polityków, projektantów, planistów i inne osoby zainteresowane problematyką kształtowania przestrzeni.

NA WSI, CZYLI GDZIE? ARCHITEKTURA, ŚRODOWISKO, SPOŁECZEŃSTWO, EKONOMIA WSPÓŁCZESNEJ WSI

Tytułowe pytanie wynika z obserwacji, że w dyskusji naukowej w zakresie planowania przestrzennego i architektury ostatnich dziesięcioleci niewiele miejsca zajmują sprawy wiejskie. Jeśli już żywiej zajmują nas te problemy to w kontekście miejskim: suburbanizacji, „rezydencjonalizacji wsi”, wyrównywania do miejskich standardów życia, przyjmowania miejskich form architektury oraz przenoszenia miejskiego modelu życia, zachowań i wartości na tereny wiejskie. Ma to swoje przyczyny w dalszej urbanizacji, zarówno w kraju, jak i w skali globalnej widocznej m.in. w migracjach, procesach metropolizacji, zmniejszającym się udziale pierwszego sektora w wytworzonym dochodzie narodowym itd. Miejsce konferencji – Aglomeracja Górnośląska – jest najbardziej zurbanizowanym obszarem kraju, można więc zapytać dlaczego tu właśnie chcemy dyskutować o wsi? Aby to zrozumieć wystarczy spojrzeć na mapę tego obszaru sprzed 200 lat, na której jest tylko kilka niewielkich miast otoczonych licznymi wsiami. Gwałtowna industrializacja zmieniła krajobraz wiejski w miejsko-przemysłowy ale ślady wsi pozostały w nazwach dzielnic dużych miast, czasem w układzie urbanistycznym (ruralistycznym), w mowie mieszkańców, ich zwyczajach itd. Dzisiaj obserwujemy wiele zjawisk, których przebieg i skutki także odciskają silne piętno na krajobrazie wiejskim. Warto więc identyfikować te zjawiska, opisywać i diagnozować, poszukiwać możliwości planowego kształtowania środowiska wiejskiego. W czasie naszej konferencji będziemy poszukiwać odpowiedzi na wiele pytań a między innymi:
• jakie kryteria przyjmować obecnie dla identyfikacji i klasyfikacji wiejskich form osadnictwa, sposobu zagospodarowania wsi, architektury wiejskiej? jak odróżniać je od obszarów podmiejskich?
• jakie relacje gospodarcze, kulturowe, społeczne i przestrzenne łączą współczesne wsie z miastami? w jakim zakresie są to obszary konkurencyjne?
• jakimi słowami można określić architekturę współczesnej wsi, jakiej architektury oczekujemy? Czy ma to być „skansen”, eklektyczna mieszanina elementów miejskich i wiejskich a może innowacyjne rozwiązania uwzględniające nowe technologie?
• czym społeczności miejskie i wiejskie istotnie się różnią?
• z czego żyje wieś współczesna? Jaka jest jej baza ekonomiczna?
• co tworzy krajobraz współczesnej wsi: osiedla, fabryki, centra logistyczne czy też zagrody, pola, sady, łąki, lasy?
• jak wyglądają tzw. wsie popegeerowskie po 25 latach od likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych?
• jak mogą wyglądać nowozakładane wsie, o których mówią dziś politycy?

Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, Przewodniczący Komitetu Naukowego

INFORMACJE

Pierwsza konferencja, która odbyła się w dniach 16-17. października 2014 roku nosiła tytuł „Mieszkać w mieście”. W jej trakcie wygłoszono kilkanaście referatów dotyczących zagadnień współczesnego mieszkalnictwa. W drugim dniu konferencji uczestnicy zapoznali się z wybranymi, nowymi realizacjami mieszkaniowymi w miastach Aglomeracji Górnośląskiej. Druga konferencja (28-29.10.2015) poświęcona była „Wielkim inwestycjom publicznym w miastach aglomeracji”. W referatach poszukiwano odpowiedzi na pytanie jak poszczególne miasta kształtują przestrzeń i obiekty publiczne o znaczeniu ponadlokalnym dla zaspokojenia potrzeb całych aglomeracji. W ramach konferencji uczestnicy mieli możliwość wizytowania poprzemysłowego kompleksu „Nowe Gliwice” oraz „Strefy Kultury” w Katowicach z nowymi obiektami Muzeum Śląskiego i siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Trzecia – tegoroczna konferencja planowana jest w następujący sposób:
TERMIN: 20 – 21 października 2016 (czwartek - piątek)
• nadsyłanie zgłoszeń: 31.05.2016
• informacja o zakwalifikowaniu zgłoszeń: 30.06.2016
• wpłata opłaty konferencyjnej: 31.07.2016
• nadsyłanie pełnych tekstów publikacji: 20.10.2016

MIEJSCE: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, budynek X, ul. ks. Marcina Strzody 10, 44-100 Gliwice.

KOSZTY: Opłata konferencyjna: pełna: 800 zł, bez publikacji: 600 zł. Opłata zawiera:
• 20.10. – lunch, kolację;
• 21.10. – lunch (w trakcie wycieczki);
• materiały konferencyjne,
• publikację recenzowanego artykułu

Opłatę należy przesłać na konto:
Politechnika Śląska, ING Bank Śląski S.A., O/ Gliwice, 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056 tytuł przelewu : RMW Na wsi czyli gdzie? - imię i nazwisko.

WARUNKI ZGŁOSZENIA
Kartę zgłoszenia wraz z abstraktem (wersja elektroniczna - format MS Word, 250 słów) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
agata.twardoch@polsl.pl do dnia 30.05. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu do udziału należy uiścić opłatę i przesłać dowód wpłaty do 31.07.2016. Organizator nie zapewnia noclegów.

STRUKTURA KONFERENCJI
Podczas konferencji odbędą się:
• sesje plenarne;
• sesje panelowo-dyskusyjne;
• wycieczka: zwiedzanie wybranych obiektów i terenów – spotkania z projektantami i zarządcami (dokładny plan zwiedzania i przejazdu w programie szczegółowym).

PUBLIKACJE
• skróty (nadesłane abstrakty) w postaci materiałów konferencyjnych;
• recenzowane artykuły, po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzenta jako rozdział w monografii – 4 pkt;
• artykuły wskazane przez recenzentów mogą być publikowane (w języku angielskim, tłumaczenie we własnym zakresie) w „Architecture – Civil Engineering – Environment” - czasopiśmie z grupy B 11 pkt;
• organizatorzy przewidują także możliwość udziału w konferencji bez publikacji;
• Na pełny tekst publikacji oczekujemy najdalej do dnia konferencji.

KOMITET NAUKOWY
• Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło Przewodniczący, Politechnika Śląska
• prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell, Politechnika Warszawska
• Prof. dr hab. Inż. arch. Zbigniew Kamiński, Politechnika Śląska
• Prof. dr hab. Andrzej Klasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Prof. dr hab. Florian Kuźnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska
• Prof. dr hab. inż. arch. Robert Masztalski, Politechnika Wrocławska
• Prof. dr hab. Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski
• Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, Politechnika Krakowska
• Prof. dr hab. inż. arch. Adam Szymski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

KOMITET ORGANIZACYJNY
• Przewodniczący: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło
• dr inż. arch. Tomasz Bradecki (sprawy organizacyjne) 793 090 078, tomasz.bradecki@polsl.pl
• dr inż. arch. Agata Twardoch (zgłoszenia, referaty i publikacja) 604 783 034, agata.twardoch@polsl.pl
• mgr inż. arch. Karolina Szaton
• mgr inż. arch. Monika Kubica


ARCHIWUM: KONFERENCJA 2015 ENGLISH VERSION

Do pobrania:
KOMUNIKAT 1 I KARTA ZGŁOSZENIOWA I WYMOGI EDYTORSKIE

Program RMW2015 (poniżej mapka parkingów oraz plan wycieczki):
PLAN WYCIECZKI (29.10.2015)

Godz. 11.00 Przejście ulicą Akademicką wraz z oprowadzeniem
Godz. 11.45 Przejazd autokarem
Godz. 13.05 Oprowadzenie Nowe Gliwice
Godz. 13.20 Lunch - Nowe Gliwice
Godz. 14.00 Odjazd autokarem
Godz. 15.00 Oprowadzenie kwartał kultury Katowice Godz. 15.40 Centrum kongresowe Katowice / Muzeum Śląskie Katowice
Godz. 16.50 Odjazd autokarem (możliwość dotarcia do dworca PKP Katowice)
Godz. 17.30 Koniec wycieczki - GliwiceZAPROSZENIE

Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zaprasza na II konferencję naukową z cyklu:

REGION – MIASTO – WIEŚ<

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a zapraszamy na nią reprezentantów różnych dyscyplin nauki i działalności praktycznej: architektury i urbanistyki, planowania przestrzennego, socjologii, ekonomii, nauk o ziemi a także urzędników, polityków, projektantów, planistów i inne osoby zainteresowane problematyką kształtowania przestrzeni.


WIELKIE INWESTYCJE PUBLICZNE W MIASTACH AGLOMERACJI
<

to tytuł drugiej konferencji, na której chcemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie jak poszczególne miasta kształtują przestrzeń dla zaspokojenia potrzeb całej aglomeracji. Chodzi zatem o inwestycje, które mają znaczenie ponadlokalne szczególnie w aglomeracjach wieloośrodkowych (konurbacjach). Poszukując odpowiedzi będziemy zastanawiać się, między innymi, nad następującymi zagadnieniami:

• Jak miasta współpracują w planowaniu i realizacji inwestycji służących całej aglomeracji?
• Jak miasta kształtują przestrzenie publiczne o znaczeniu ponadlokalnym?
• Czy wielkie inwestycje służą wzmacnianiu tożsamości regionalnej?
• Jak są rozmieszczone wielkie inwestycje w skali aglomeracji?
• Jaka jest architektura wielkich inwestycji publicznych?
• Jaką rolę odgrywają takie inwestycje w procesie metropolizacji?
• Kto płaci za wielkie inwestycje publiczne w aglomeracjach?

Takie, i wiele innych pytań organizatorzy zadają sobie mieszkając i działając w aglomeracji górnośląskiej, jednej z wielkich europejskich konurbacji górniczo-przemysłowych, która znajduje się w fazie istotnych przemian. Obserwujemy podejmowanie kolejnych prób współpracy pomiędzy miastami dla rozwiązania trudnych problemów, jednocześnie jednak znane są przykłady rozpraszania sił i środków na realizacje konkurencyjnych inicjatyw. Powstają znakomite obiekty kultury o znaczeniu krajowym czy międzynarodowym a jednocześnie nierozwiązane są problemy masowej komunikacji publicznej czy dostępu do usług zdrowia. Wiele miast wybudowało lub buduje duże stadiony piłkarskie a z drugiej zaś strony od kilkunastu lat region nie potrafi zakończyć przebudowy centralnie położonego Stadionu Śląskiego. Te paradoksy świadczą o tym, że być może prowadzenie wielkich inwestycji w aglomeracjach wieloośrodkowych wymaga stosowania innych niż dotychczas zasad i korzystania z innych instrumentów.

INFORMACJE<

Pierwsza konferencja z cyklu RMW, która odbyła się w dniach 16-17. października 2014 roku, nosiła tytuł MIESZKAĆ W MIEŚCIE. W jej trakcie wygłoszono kilkanaście referatów dotyczących zagadnień współczesnego mieszkalnictwa. Architekci, urbaniści, socjolodzy, ekonomiści, przyrodnicy przedstawiali najbardziej aktualne problemy, prezentowali nowe rozwiązania, zastanawiali się nad kierunkami rozwoju mieszkalnictwa w miastach. W drugim dniu konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wybranymi, nowymi realizacjami w miastach aglomeracji górnośląskiej. W trakcie wycieczki prezentowano różnorodne przykłady: od rewaloryzacji historycznego osiedla robotniczego, poprzez różne formy mieszkalnictwa socjalnego i dostępnego po apartamenty przeznaczone dla bardziej zasobnych mieszkańców. W roku 2015 chcemy powtórzyć schemat konferencji, która będzie składała się z wystąpień, dyskusji, prezentacji posterów oraz wycieczki.

TERMIN: < 28 – 29 października 2015 (środa - czwartek)
• nadsyłanie zgłoszeń: 15.06.2015
• informacja o zakwalifikowaniu zgłoszeń: 30.06.2015
• wpłata opłaty konferencyjnej: 31.07.2015
• nadsyłanie pełnych tekstów publikacji: 28.10.2015

MIEJSCE: < Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, budynek X,
ul. ks. Marcina Strzody 10, 44-100 Gliwice.

KOSZTY: < Opłata konferencyjna: pełna: 800 zł, bez publikacji: 600 zł. Opłata zawiera:
• 28.10. – lunch, kolację,
• 29.10. – lunch (w trakcie wycieczki);
• materiały konferencyjne,
• publikację recenzowanego artykułu

Opłatę należy przesłać na konto:
Politechnika Śląska, ING Bank Śląski S.A., O/ Gliwice, 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
tytuł przelewu : RMW – Wielkie inwestycje - imię i nazwisko.

WARUNKI ZGŁOSZENIA<
Kartę zgłoszenia wraz z abstraktem (wersja elektroniczna - format MS Word, 250 słów) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: agata.twardoch@polsl.pl do dnia 30.05. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu do udziału należy uiścić opłatę i przesłać dowód wpłaty do 31.07.2015.

Organizator nie zapewnia noclegów.

STRUKTURA KONFERENCJI<

Podczas konferencji odbędą się:
• sesje plenarne;
• sesje panelowo-dyskusyjne;
• wycieczka: zwiedzanie wybranych obiektów i terenów – spotkania z projektantami i zarządcami (dokładny plan zwiedzania i przejazdu w programie szczegółowym).

PUBLIKACJE<

• skróty (nadesłane abstrakty) w postaci materiałów konferencyjnych;
• recenzowane artykuły, po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzenta jako rozdział w monografii – 4 pkt;
• artykuły wskazane przez recenzentów mogą być publikowane (w języku angielskim, tłumaczenie we własnym zakresie) w „Architecture – Civil Engineering – Environment” - czasopiśmie z grupy B – 5 pkt;
• organizatorzy przewidują także możliwość udziału w konferencji bez publikacji – szczególnie dla zainteresowanych w udziale w sesji panelowo-dyskusyjnej oraz posterowej;
• Na pełny tekst publikacji oczekujemy najdalej do dnia konferencji.

KOMITET NAUKOWY<

• Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło Przewodniczący, Politechnika Śląska
• prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell, Politechnika Warszawska
• Prof. dr hab. Inż. arch. Zbigniew Kamiński, Politechnika Śląska
• Prof. dr hab. Andrzej Klasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Prof. dr hab. Florian Kuźnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska
• Prof. dr hab. inż. arch. Robert Masztalski, Politechnika Wrocławska
• Prof. dr hab. Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski
• Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, Politechnika Krakowska
• Prof. dr hab. inż. arch. Adam Szymski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

KOMITET ORGANIZACYJNY<
• Przewodniczący: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło
• dr inż. arch. Tomasz Bradecki (sprawy organizacyjne)
793 090 078, tomasz.bradecki@polsl.pl
• dr inż. arch. Agata Twardoch (zgłoszenia, referaty i publikacja)
604 783 034, agata.twardoch@polsl.pl
• dr hab. inż. arch. Michał Stangel (współpraca z zagranicą)
693 779 007 michal.stangel@polsl.pl


Download:
CALL FOR ABSTRACTS I REGISTRATION FORM

INVITATION
The Department of Urban and Spatial Planning, Faculty of Architecture, Silesian University of Technology, hereby invites participants to the second edition of the cyclical conference:

REGION – CITY- COUNTRY
The Conference has an interdisciplinary character, accommodating representatives of various disciplines of science and practical engineering: architecture and urban planning, sociology, economics, geography; as well as administrators, politicians, designers, planners and other parties interested in shaping space.

“BIG PUBLIC INVESTMENTS IN THE CITIES OF THE AGGLOMERATION”


Under this title, participants will consider how particular cities shape their urban space to meet the needs and requirements of the entire Agglomeration. The main focus of the discussions will be investments reaching beyond the local level, especially on the scale of conurbations. Hence, the following issues will be discussed:

• How do cities cooperate with one another planning and implementing investments
that serve the entire Agglomeration ?
• Which cities shape public spaces of more than local importance ?
• Do big investments strengthen the regional identity ?
• How are big investments located on the Agglomeration scale ?
• What is the architecture of big public investments ?
• What is the role of big investments in the process of metropolis formation ?
• Who pays for big public investments in agglomerations?

The Conference organizers, living and working in the Silesian Agglomeration, one of biggest European mining and industrial conurbations, which is in the period of transition, are looking for answers to the questions concerning the transformations. We are witnessing attempts in the cooperation of the cities to address important problems, yet, at the same time also examples of the dispersal the means of resources to implement competitive initiatives. Although splendid cultural facilities of national and even international importance are erected, public transport problems, or problems with access to health services still remain unsolved. Many cities have been building huge public stadiums, while the centrally located construction of Silesian Stadium of great regional importance is still not finished. Such paradoxes indicate that big investments made in conurbations may require other measures and instruments to be successful.

INFORMATION

The first REGION-CITY-COUNTRY conference was held in October 2014 under the title:”LIVING IN CITIES”. In its course several papers on modern housing were delivered. Architects, urban planners, sociologists, economists and geographers presented the most pertinent problems involved in housing, discussed new solutions and different directions in the development of housing in cities. During the second day of the Conference participants had the opportunity of visiting selected new housing developments in the Upper Silesian Agglomeration. The study trip included various examples of projects: from the revaluation of a historic workers’ settlement, through different forms of social housing, to apartments built for more well-to-do inhabitants. For the 2015 edition, the organizers would like to repeat the frame of the program, including papers delivery, poster presentations and the study trip.

DATES: 28 – 29 October 2015 (wednesday - thursday)
• application submission: 31.05.2015
• abstracts review and information about approval: 30.06.2015
• conference fee payment: 31.07.2015
• full paper submission: 28.10.2015

PLACE: Faculty of Architecture, Silesian University of Technology, "X building", ul. Strzody 10, 44-100 Gliwice.

COSTS: Conference fee: full: 280 Euro, without publication: 200 Euro. The fee includes:
• 28.10. – lunch, dinner,
• 29.10. – lunch (during the study trip);
• conference materials,
• publication of the reviewed paper

Payments can be made by Bank Transfer:
• Account Holder: Politechnika Śląska / Silesian University of Technology
• Address of the account holder: Akademicka 16, 44-100 Gliwice, Poland
• Name of the bank ING Bank Śląski SA O/Gliwice
• Account Number: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
• Swift: INGBPLPW
• IBAN: PL 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
• Reference: RMW 2015 - Participant’s name,

APPLICATION

The application forms and abstracts (- MS Word, 250 words) should be electronically forwarded to: michal.stangel@polsl.pl until the deadline of May 30th 2015. Proof of payments, upon the receipt of the notification about being admitted, should be sent up to July 31st 2015.

The organizers shall not provide accommodation.

FRAME OF THE CONFERENCE

The Conference shall include:
• plenary sessions;
• panel discussions;
• study trip: visiting selected facilities and sites- meetings with design architects and facility managers (detailed plan will be given in the Conference program).

PUBLICATIONS

• abstracts in the form of Conference materials;
• reviewed papers, published as a chapter in a monograph;
• papers selected by reviewers may be published (in English) in “Architecture – Civil Engineering – Environment”.
• The Conference may also be attended without the requirement of delivering papers- especially for those interested in panel discussions and posters presentation;
• The full text of the paper should be provided on the Conference day at the latest.

SCIENTIFIC COMMITTEE
• Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, Chairman, Silesian University of Technology
• prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell, Warsaw University of Technology
• Prof. dr hab. Inż. arch. Zbigniew Kamiński, Silesian University of Technology
• Prof. dr hab. Andrzej Klasik, University of Economics in Katowice
• Prof. dr hab. Florian Kuźnik, University of Economics in Katowice
• Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Gdańsk University of Technology
• Prof. dr hab. inż. arch. Robert Masztalski, Wrocław University of Technology
• Prof. dr hab. Marek Szczepański, Silesian University
• Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, Kraków University of Technology
• Prof. dr hab. inż. arch. Adam Szymski, Westpomeranian University of Technology.

ORGANISING COMMITTEE
• Chairman: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło
• dr inż. arch. Tomasz Bradecki (organisation matters)
793 090 078, tomasz.bradecki@polsl.pl
• dr inż. arch. Agata Twardoch (papers and publication)
604 783 034, agata.twardoch@polsl.pl
• dr hab. inż. arch. Michał Stangel (appplication, international cooperation)
693 779 007 michal.stangel@polsl.pl
ARCHIWUM:


RMW 2014 >>MIESZKAĆ W MIEŚCIE<<
wersja polska poniżej  find english version here;

Do pobrania:
WYMOGI EDYTORSKIE I PROGRAM KONFERENCJI I MAPKA

AKTUALNOŚCI.MAPKA - CEK/DWORZEC/SECESJA
Po więcej informacji zapraszamy także na stronę na Facebooku.

NA PUBLIKACJE CZEKAMY DO DNIA KONFERENCJI. Objętość artykułu: jeden rozdział w monografii: 20 000 - 22 000 (max.) znaków ze spacjami (tekst liczony w całości, wraz z podpisami pod rysunkami, bibliografią oraz przypisami i streszczeniem). Do poprania: wymogi edytorskie dla artykułów. Artykuły przyjmujemy do dnia konferencji w postaci cyfrowej (mejlem) plus jeden dwustronny wydruk (podczas konferencji lub pocztą). Do wersji cyfrowej prosimy dołączyć osobno ilustracje (jedynie czarno - białe) w formacie jpg, rozdzielczość 300 dpi.
ZAPROSZENIE
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej rozpoczyna cykl konferencji naukowych pod nazwą:
 
REGION – MIASTO – WIEŚ
Konferencje będą miały charakter interdyscyplinarny, a zapraszamy na nie reprezentantów różnych dyscyplin nauki i działalności praktycznej: architektury i urbanistyki, planowania przestrzennego, socjologii, ekonomii, nauk o ziemi a także urzędników, polityków, projektantów, planistów i inne osoby zainteresowane problematyką kształtowania przestrzeni.
 
MIESZKAĆ W MIEŚCIE
to tytuł pierwszej konferencji, na której chcemy poruszyć zagadnienia dotyczące współczesnego mieszkalnictwa. Dynamiczne zmiany społeczne i gospodarcze powodują pojawianie się wielu problemów, które szeroko rozumiana urbanistyka musi rozpoznać, przewidzieć ich skutki, próbować wskazać rozwiązania – także w zakresie tworzenia przestrzeni dla mieszkania.
 
Wśród najważniejszych należałoby wymienić:
·      zmianę modelu rodziny i typu gospodarstwa domowego,
·      zmianę stylu życia,
·      starzenie się społeczeństwa,
·      migracje,
·      niejasną politykę mieszkaniową władz publicznych,
·     ograniczanie dostępnego budownictwa mieszkaniowego,
·      słabą kontrolę władz publicznych nad zagospodarowaniem przestrzeni.
 
W Polsce, zdaniem wielu, ciągle mamy za mało mieszkań – jednocześnie około siedem procent lokali pozostaje niezamieszkanych. Dobrze widoczne są setki nowych, luksusowych osiedli mieszkaniowych a jednocześnie ponad dziesięć procent mieszkań nie spełnia podstawowych standardów (wg Spisu Powszechnego z 2011 roku). Od wielu lat niepokój budzi gwałtowna i chaotyczna suburbanizacja i rozlewanie się miast a równocześnie miasta niewiele robią dla poprawienia jakości przestrzeni mieszkalnych w śródmieściach.Te i inne paradoksy prowokują do stawiania pytań o przyczyny tego stanu rzeczy i o propozycje rozwiązań zauważonych problemów.
 
- detale dotyczące posterów w części KDWA6, oraz na stronie konferencji
- mapki i plany związane z wycieczką do pobrania w dziale download na stronie konferencji
 

 
KDWA6 – POSTERY DOKTORANTÓW
Od roku 2004, co dwa lata, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej organizował Konferencję Doktorantów Wydziałów Architektury (KDWA). Celem konferencji był przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez doktorantów na wydziałach architektury, przedstawienie zakresu i wyników badań, wymiana informacji oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami różnych szkół naukowych. Konferencja odbywała się w Gliwicach i w Szczyrku. Temat pierwszej konferencji (2002) brzmiał "Perspektywy architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego w XXI wieku w pracach doktorskich", o ostatniej KDWA5 w 2012 r.: "Architekt - rzemieślnik czy naukowiec?".
 
Inicjatorem Konferencji, przewodniczącym Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, a opiekunami naukowymi m.in. profesorowie: Teresa Bardzińska-Bonenberg,  Sławomir Gzell, Zbigniew Kamiński, Dariusz Kozłowski, Janina Klemens, Ewa Kuryłowicz, Maria Misiągiewicz, Jan Pallado, Marek Rawecki, Barbara Świt-Jankowska, Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Zbigniew Zuziak. W dyskusji z uczestnikami konferencji brali udział m.in. architekci: Stanisław Niemczyk, Robert Konieczny (KWK Promes), Łukasz Zagała (medusagroup), Andrzej Duda (Inarko), Aleksandra Nagulewicz (Mexem), Tomasz Konior (Konior Studio).
 
W bieżącym roku konferencja nie jest planowana, ale chcemy do niej nawiązać organizując przy okazji konferencji Region – Miasto – Wieś  wystawę posterów na temat badań podejmowanych w doktoratach.
Zachęcamy do przedstawiania posterów:
·           aktualnych doktorantów,
·           doktorów, którzy obronili swoje dysertacje w 2013 i 2014 roku,
·           członków kół naukowych i studentów ostatniego roku studiów, którzy rozważają podjęcie prac doktorskich i chcieliby przedstawić założenia podejmowanych tematów.
 
·           Wzór posteru dostępny na stronie konferencji.
·           Postery proszę składać w pierwszym dniu rejestracji, przed otwarciem konferencji.
·           Odpowiedzialny za przygotowanie wystawy: dr inż. arch. Michał Stangel (organizator KDWA1)
Równocześnie zwracamy się z prośbą do tych uczestników konferencji, którzy brali udział we wcześniejszych edycjach KDWA, o przesyłanie zdjęć (zarówno z obrad jak i z części rekreacyjnej), które również moglibyśmy pokazać podczas wystawy. Prosimy również o powiadomienie, kto z uczestników KDWA otrzymał już stopień doktora habilitowanego.